Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

epolls.gr

The following surveys are available:
Please contact Ioannis Andreadis ( lab@epolls.gr ) for further assistance.


The Online Survey Tool - Free & Open Source